Aktualności:


37 PIESZA PIELGRZYMKA DIECEZJI PŁOCKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ 6-14 sierpnia 2018


W tym tygodniu rozpoczęły się w naszej parafii zapisy na 37 Pieszą Pielgrzymkę Diecezji Płockiej na Jasną Górę.


Prosimy o wydrukowanie dwustronnie Karty uczestnictwa na kartce formatu A4.

Karta została umieszczona w formacie PDF. Aby otworzyć i wydrukować kartę należy posiadać program Adobe Reader (lub inny do otwierania plików pdf).

Wypełnioną kartę wraz z opłatami należy składać w kancelarii parafialnej

Zachęcamy również do pielgrzymowania duchowego.

Pielgrzymka duchowa skierowana jest do osób, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału w pielgrzymce w sposób fizyczny ze względu na podeszły wiek, chorobę, skomplikowaną sytuację rodzinną, służbę wojskową, oddalenie od kraju itp.

Mogą jednak pod pewnymi warunkami pielgrzymować, łącząc się sercem i modlitwą z pątnikami wędrującymi na Jasną Górę, pomnażając w ten sposób dobro duchowe oraz uzyskując wiele łask

Należy odbyć spowiedź i - jeżeli jest to możliwe - każdego dnia uczestniczyć we Mszy św. oraz przyjmować Komunię św. Nie jest to jednak warunek konieczny.

Osoby, które nie mają takiej możliwości, mogą np. uczestniczyć we Mszy św. radiowej i przyjmować Pana Jezusa w sposób duchowy. Do konkretnych praktyk należy także odmawiana każdego dnia Modlitwa pielgrzyma oraz Anioł Pański w intencjach Ojca Świętego.

Podczas zapisów w kancelarii parafialnej otrzymujemy Książeczkę Pielgrzyma Duchowego pomocną w duchowym przeżywaniu pielgrzymowania dzień po dniu.
WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. ANDRZEJA BOBOLI – 22.04.2018 (niedziela) godz.12:15


22 kwietnia w niedzielę o godz. 12:15 będzie miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii św. Andrzeja Boboli do naszego kościoła parafialnego. Kazanie wygłosi ks. dr Jarosław Kwiatkowski - wykładowca Pisma Świętego i pracownik Wydziału Katechetycznego.

Św. Andrzej Bobola jest patronem Polski, zginął w okrutnych cierpieniach w 1657 r., a jego ciało nie uległo rozkładowi do dziś i jest pod ołtarzem kościoła o. o. Jezuitów w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej.

Przez 40 lat po jego śmierci zapomniano o nim. On sam przypominał o sobie, ukazywał się po swojej śmierci, doprowadził do swojej beatyfikacji i oddawania mu czci.

Spotkanie ze świętym męczennikiem przemienia! Powinno nas ono wyrywać z postawy ospałości i zniechęcenia prowadząc do spotkania z Chrystusem. Tylko On jest pewną Drogą do wiecznej radości, Prawdą, która wyzwala, i Życiem napełniającym nas radością.


„Św. Andrzej Bobola żył w niespokojnych czasach na przełomie XVI i XVII wieku w Europie rozdartej podziałami religijnymi i politycznymi. Był jednym z głównych promotorów nawróceń na Polesiu. Toczyły się wtedy wojny religijne. Bóg i Jego Kościół wykorzystywany był do osiągania politycznych wpływów. Taka sytuacja powodowała osłabienie jedności Kościoła. Bardzo wielu wiernych siłą wcielonych do Cerkwi z powrotem powracało do wspólnoty Kościoła Katolickiego.

Andrzej urodził się w 1591 roku. W 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie, gdzie w kolejnych latach otrzymał solidną formację duchową i intelektualną w prężnie rozwijającym się zakonie. Studiował na założonej przez jezuitów Akademii Wileńskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1622 roku.

Apostołował w Wilnie, Pułtusku, Nieświeżu, Warszawie, Łomży a następnie przez wiele lat w Pińsku. Spełniał funkcje przełożonego i wychowawcy. Zawsze starał się dbać o ubogich, wspierał chorych, odwiedzał więźniów. Będąc w Braniewie opiekował się biednymi.

W tych odległych czasach wielu było opuszczonych chrześcijan, którzy byli jak owce nie mające pasterza! Ci, którzy mieszkali pod jednym dachem ze św. Andrzejem, podkreślali jego codzienną troskę o modlitwę, dobroć i pogodę ducha.

Nasz Święty na co dzień doświadczał trudów misjonarskiej działalności. W ostatnim okresie swojego życia był zawsze w drodze. Spieszył się, jakby świadomy rychłej śmierci. Cały pochłonięty był misją głoszenia Ewangelii. Trwał w Chrystusie jak latorośl w winnym krzewie. Codziennie odprawiał Eucharystię uczestnicząc w tajemnicy Jezusowego Krzyża.Św. Andrzej ufał Jezusowi powierzając każdy kolejny dzień swojego życia, który był wypełniony głoszeniem Słowa i udzielaniem sakramentów świętych.

Troszczył się o wychowanie młodzieży, pocieszał strapionych, niósł ulgę chorym. Nie zniechęcał się trudnościami podejmując coraz to bardziej odważne misje, nie bacząc na czekające go niebezpieczeństwa i przeciwności. Pozostał "duszochwatem" pomimo zacieśniającego się wokół niego kręgu nieprzyjaciół i wciąż narastającego zagrożenia dla życia. Za świętym Pawłem, pełen ufności, powtarzał: i w życiu i w śmierci należę do Pana! Święty Andrzej był rozpalony ogniem miłości, od którego zapalali się inni. W 1657 roku poniósł śmierć męczeńską całkowicie oddany Bogu w ofiarnej żertwie!


Święty Andrzej pozostał przy prawdzie Jezusowej Ewangelii będąc wierny własnemu sumieniu. Pragnął leczyć rany rozdartego brakiem jedności Kościoła. Nie złamały go nawet najokrutniejsze katusze, jakie mu zadawali rozwścieczeni Kozacy w Janowie Poleskim. Swoje męczeństwo przeżywał w duchu modlitwy zanoszonej przez Jezusa w Wieczerniku do Ojca: "…aby byli jedno!" (por. J 17, 20-26).

Jan Paweł II pisał o ekumenizmie męczenników. Oni powrócili w XX wieku, a z nimi powrócił św. Andrzej. Powrócił po swojej pośmiertnej długiej tułaczce do Ojczyzny w pamiętnym 1938 roku. Bóg chciał przez niego umocnić naszych Rodaków w obliczu prób, jakie na nich czekały w czasie II wojny światowej i w okresie komunistycznego zniewolenia

Powrócił św. Andrzej i pozostał Patronem naszej trudnej wolności, która nieustannie domaga się ofiarnego życia! Na początku XIX wieku przepowiedział on odzyskanie niepodległości Polski po wielkiej wojnie. Nastąpiło to po całym wieku oczekiwania, trudu i modlitwy pełnej nadziei, w 1918 roku. Od 16 maja 2002 r. św. Andrzej Bobola jest drugorzędnym patronem Polski.

Jego sanktuaria znajduje się w Warszawie i w Strachocinie na ziemi sanockiej, gdzie się urodził."

fragmenty z www.deon.pl/215/art,95,sw-andrzej-bobola-meczennik-i-patron-polski

CZAS NAWIEDZENIA OBRAZU MATKI BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ W RODZINACH NASZEJ PARAFII


W ubiegłym roku przeżyliśmy piękną uroczystość w naszej parafialnej rodzinie. Matka Boża Jasnogórska nawiedziła nasz kościół parafialny. Pamiętamy to serdeczne spotkanie z Maryją.

W tym roku Maryja w swym Jasnogórskim Obrazie ( 4 kopiach) odwiedzi nasze rodziny. Żarliwa modlitwa w atmosferze domowego kościoła łączącego wszystkie pokolenia domowników, winna wskrzesić tę samą miłość, jaka jednoczyła nas w czasie Nawiedzenia Cudownego Obrazu Jasnogórskiego w Parafii.

Niech każda rodzina i wszyscy przyjmujący Obraz, doświadczają wielkiego porywu wiernych serc i umiłowania Boga.Nabożeństwa dziękczynne za czas nawiedzenia Matki Bożej w Jasnogórskim Obrazie.


Zapraszamy na nabożeństwa będące dziękczynieniem za czas nawiedzenia Czarnej Madonny w naszej parafii:

Apel Jasnogórski w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 20:00
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 17:30
Ostatni piątek miesiąca - Msza o godz. 16:00

Osoby w starszym wieku, chore, niepełnosprawne, cierpiące zapraszamy na Mszę św. w każdy ostatni piątek miesiąca na godz. 16:00.